List of Board-Directors 2020-2022

Karen Akira
Russell Akiyama
Aiko Fujii
Linda Ishii
Dale & Shizu Kaku
Beth Kawahara
Ritsuko Kawahara
Tina Ko
Sharon Kosai
Kimie Kuramoto
Kinue Kuwahara
Andrea Mano
Irene Mano
Patty Hiroo Mastrude
Lynn Miyauchi
Terry Nakano
Curtis Nakayama
Tsukasa Namekata
Frances Palmer
Gloria Shigeno
George Shimizu
Naomi Takemura
Elsie Taniguchi
Katsumi Tanino
Midori Kono Thiel