Seattle Hiroshima Club started in October 1900, when eleven men met to form a mutual society that would look after the many people coming from Japan to the “New World”.

Founding Fathers of “Koryo Gikai” :

Fujii, Chojiro

Fujikawa, Tsunesaburo

Iwami, Miyojiro

Iwamura, Jiro

Kirahra, Iwakichi

Kusumi, Ryusaburo

Masuda, Yasutaro

Nakata, Iwakichi

Nakata, Naoichi

Sakuma, Yoshio

Shiwamura, Sensuke

Takenawa, Ichiroji

Wada, Naoichi

Watanabe, Tamejiro